"In him we trust” ( У њега верујемо) последњи је део трилогије и наставак раније започетих просторних и перформативних радова Lines,rows, columns (Dormitory)  (Линије, редови, колоне (Спаваоница) и Babylon the Great (Veliki Vavilon). Сва три рада инспирисана су психолошким процесима преузимања одговорности за сопствени живот, активног рада на себи и осамостаљивања од наметнутних норми и очекивања друштва.Радови скрећу пажњу на конструкте друштвеног поретка али и наше личне било да се тичу изазова искрене комуникације са собом и другима или идеје веровања у себе или другога.

Такође, ова трилогија испитује конструкте личних релација према питањима родног идентитета и интегритета покушавајући да лоцира лимите сопствене, женске перспективе у сагледавању и поимању другости односно мушкарца. Мушко тело се у овим перформативним инсталацијама посматра, доживљава и укључује и као субјект и као објект. У процесима разумевања и сусретања са другошћу која се жели и за којом се чезне а полазећи од сопствених рањивости и изложености, заменом класичних, очекиваних расподела улога и репрезентација обнажено и изложено, мушко тело тако постаје медиј осетљивости, нелагодности, сензуалности.

Перформанс у трајању “In Him We Trust”  дотиче се тематике веровања односно преиспитивања онога у шта заправо верујемо кроз дословно подражавање/одигравање опште познате сцене Страшног суда. Страшни суд или судњи дан представљава веровање есхатолошких религија у последњи и коначни суд који ће на крају историје бити изведен над људима како би раздвојио праведне од грешних, након чега ће праведни као награду задобити вечни живот а грешни коначну смрт као казну. Перформери играју улоге из стандардне иконографије ове композиције која постаје жива и у покрету.  Рад је замишљен да се изводи једном као осмочасовни сите-специфиц перформанс и у директној је вези са зградом БИТЕФ театра- никада довршеном катедралом немачке евангелистичке цркве.

Публика ће током трајања перформанса моћи да долази и одлази, седи, посматра или контемплира reenactmant ове религијске композиције чиме се не оживљава само конкретна сцена већ се ангажује потенцијал самог објекта трансгресирајући се у његову првобитну намену. Тело и покрет кључни су фактор и емоционално асоцијативни потенцијал овог рада уобличен спонтаном кореографијом коју перформер, природно и без глуме, изводе на конструкцији која подражава ренесансни дојам перспективе. Рад потенцира директно и интимно суочавање са једном од најпрезентнијих библијских тема која се оживљава, догађа, импровизује, трансформише и траје пред публиком.

****************************************************************

In Him We Trust" is the last part of a trilogy and the continuation of two previous site-specific works: "Lines, rows, columns (Dormitory)" and "Babylon the Great". All three works are inspired by psychological processes of taking responsibility for one's own life, active work on oneself and making independent stance from the imposed norms and expectations of society. The works draw attention to the constructs of social order but also our personal ones, whether they concern the challenges of honest communication and ideas of belief within ourselves and with the others.

The works examine the personal relationships on issues of gender identity and integrity, trying to understand and interpret the limits of one's own / female perspectives in perceiving and understanding the otherness - men. In these performative installations, the male body is experienced both as a subject and as an object. In the process of understanding and encountering the other who is desired and longed for, and starting from our own vulnerabilities and exposures, by replacing the classic and expected roles of representations, the naked and exposed male body becomes a medium of sensitivity, discomfort and sensuality.

The durational performance "In Him We Trust" deals with the topic of trust and re-examines what we believe in through the recreation of the well- known scene of The Last Judgment. The Judgment Day represents the belief of eschatological religions in the last and final judgment which at the end of history will be performed over people to separate them: the righteous man will receive eternal life as a reward and the sinful man will have the final death as punishment. Performers play the roles from the standard iconography of this composition that becomes alive and moving. The work is intended to be performed once as an eight-hour site-specific performance. It is directly related to the building of BITEF Theatre - a never completed cathedral of the Evangelical church.

During the performance, the audience will be able to come and go, sit, observe or contemplate a reenactment of the religious composition, which doesn't only enlivens a particular scene or event but engages the potential of the object itself by transgressing to its original purpose. Body and movement are a key factor and an emotional association to the work. The scene is shaped by a spontaneous choreography made by natural body movement of the performers who are free to interact without acting while performing on a scaffolding construction that simulates the renaissance impression of perspective. The work emphasizes the direct and intimate confrontation with one of the most representative biblical themes which is brought into life - happens, improvises, transforms and lasts in front of the audience.

**************************************************************************

O AУТОРКИ:

Ивана Ивковић (рођена 1979. у Београду) дипломирала је сликарство и магистрирала цртеж  на Факултету ликовних уметности у Београду, где је тренутно на докторским студијама из области сликарства. Од 2002. године излагала је на више самосталних изложби у Србији, Аустрији, Немачкој, Либану, Италији, Шпанији, САД-у, Турској, Данској, Канади, Индији и учествовала на неколико значајних групних изложби у земљи и иностранству. Три пута је била финалисткиња Политикине награде за најуспешнију изложбу, 2007, 2010 и 2019. године. Добитник је стипендије KulturKontakta i из Беча (Аустрија) 2008, Residency Unlimited организације из Њујорка (САД) 2012, Casa dell Arteстипендије у Бодруму (Турска) 2013, као и стипендије града Линца (Аустрија) за 2014, стипендије Министарства културе Квебека у Монтреалу, стипендије Beirut Art Residency из Либана, као и неколицине других програма. Њени радови се налазе у Теленор колекцији савремене српске уметности, у колекцији Музеја града Београда као и у неколико значајних приватних колекција у Њујорку, Базелу, Лисабону и Турској.

***********************************************************************

ABOUT THE AUTHOR:

Ivana Ivković (born 1979 in Belgrade / Serbia) holds a M.A. degree in Drawing from the Faculty of Fine Arts in Belgrade. Since 2002 she has exhibited in several very successful solo shows in Montreal, Belgrade, New York, Beirut, Duseldorf, Vienna, La Coruña, Bodrum, Basel, Calcutta and Copenhagen as well as many group shows internationally. She is a three-time finalist of the prestigious Politika prize for the best exhibition and the holder of KulturKontakt Vienna, Austria, Artist in Residence scholarship for 2008, Residency Unlimited New York, USA, Artist in Residence scholarship for 2012, Casa dell Arte, Bodrum, Turkey, Artist in Residence scholarship for 2013, Les Gens Heureux, Artist in Residence program, Copenhagen , Denmark for 2013, scholarship of the City of Linz for 2014, Austria, Beirut Art Residency scholarship for 2015 and Can Serrat Barcelona full stipend for 2016. Her works are part of Telenor Collection of Serbian Contemporary Art, Collection of the Museum of Belgrade city and of several important private collections in New York and Basel.