ДИГИТАЛНО ИЗДАЊЕ ФИЛОЗОФСКОГ ТЕАТРА / DIGITAL EDITION OF PHILOSOPHICAL THEATRE - Maja Pelević i Stefan Kaegi

(PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH)

 

У оквиру дигиталног издања Филозофског театра, у четвртак, 30. априла од 20 часова на YоuТubе каналу Битеф театра, биће организован четврти у низу разговора који ће Маја Пелевић водити са Штефаном Кегијем.

 

Маја Пелевић ће са Штефаном Кегијом разговарати о томе шта се тренутно догађа с културом и како бисмо могли да замислимо нове (пост)епидемијске позоришне форме за време социјалног дистанцирања. Дотаћи ће се и теме кретања људи у будућности, миграција и да ли ће се уопште дешавати, или ће могућност затварања граница бити нова нормалност. Такође, у случају привилеговане средње класе, како ће изгледати путовања и туризам за време константне опасности од заразе? Да ли ће смањена циркулација људи довести до чишћења света од загађење и ђубрета и бујања других облика живота? На крају ће покушати да замисле свет без или после људи, да ли је право време да прихватимо могућност препуштања света природи и (или) вештачкој интелигенцији и роботима?

 

ШТЕФАН KЕГИ аутор је документарних позоришних комада, радио-емисија и радова у урбаним срединама које ствара кроз разноврсне сарадње. Полазећи од истраживања, јавних аудиција и концептуалних процеса, он пружа прилику „стручњацима“ који нису глумци, али имају шта да кажу, да проговоре. На тај начин је у позоришту у Базелу режирао Мнемопарк, макету света железнице - живи снимак (у размери 1:87) који је до сада приказан у преко тридесет градова, од Токија до Монтреала. Kеги је више од три године провео путујући Европом и Азијом са двојицом бугарских камионџија у камиону претвореном у покретно гледалиште (Cargo Sofia). Године 2008. покренуо је Radio Muezzin у Kаиру - пројекат о позиву на молитву у ово доба техничке репродукције, а 2011. је режирао Bodenprobe Kasachstan о миграцији и нафти у централној Азији. Тренутно је на турнеји са пројектом Remote X, модуларном site-specific аудио-туром за 50 слушалаца. Kеги је 2010. награђен Европском наградом за културни диверзитет. Године 2011. био је селектор „Идиом“-секције Малта Фестивала Pооznanј. Kеги сарађује са Хелгардом Хаугом и Данијелом Вецелом, а та је сарадња обједињена у колектив Римини протокол. Идеја водиља Римини протокола јесте да разложи осећај реалности на засебне чиниоце и да сваки од тих новонасталих комадића прикаже из неке необичне перспективе. Римини протокол је 2007. добио позоришну награду „Фауст“, Европску награду за нове позоришне форме 2008, а 2011. Сребрног лава на Венецијанском бијеналу извођачких уметности. Вишеслојна видео-инсталација Собе ситуација, о индустрији оружја, добила је награду Excellence на 17. Медија фестивалу у Јапану. Штефан Kеги је 2015. добио Велику награду Швајцарске за позориште /„Прстен Ханса Рајнхарта“/.

На 52. Битефу 2018. године, представа Заоставштина, комади без људи, према концепту Штефана Kегија, а у продукцији позоришта Види из Лозане, освојила је Гран при „Мира Траиловић“, као и Награду Политике.

 

МАЈА ПЕЛЕВИЋ је рођена 1981. Дипломирала драматургију на Факултету драмских уметности у Београду и докторирала на одсеку за теорију уметности и медија на Универзитету уметности у Београду. Драме су јој преведене на многе светске језике и игране у земљи и иностранству. Од 2012. бави се и режијом и ауторским пројектима. Са Миланом Марковићем је 2012. урадила представу „Они живе“ када су се учланили у седам политичких партија, а 2016. са Олгом Димитријевић представу „Слобода је најскупља капиталистичка реч“ инспирисана путовањем у Северну Кореју. Добитница је многих значајних награда међу којима су: »Борислав Михајловић Михиз« за драмско стваралаштво 2006. и Стеријина награда за најбољи савремени драмски текст „Поморанџина кора“ на »Стеријином позорју« 2010. Заједно са Срећком Хорватом покренула је Филозофски театар у Београду.

 

 

ДИГИТАЛНО ИЗДАЊЕ ФИЛОЗОФСКОГ ТЕАТРА

Смислимо свет из почетка

 

За време трајања ванредне ситуације изазване COVID-19, Битеф театар је покренуо дигитално издање Филозофског театра. Током априла месеца, сваког четвртка од 20 часова, на YоuТubе каналу Битеф театра, уживо се организују разговори са значајним Битефовим позоришним уметницима.

Након успешних разговора који су одржани са позоришним редитељем Оливером Фрљићем (Загреб) и редитељком и некадашњом селекторком Битефа Ањом Сушом (Стокхолм), следе сусрети са водећим именима светског савременог позоришта чије смо представе имали прилике да видимо на последњем Битефу - Милом Рауом (Брисел) и Штефаном Кегијем (Берлин). Разговоре ће, као и у „добра стара времена”, модерирати Срећко Хорват и Маја Пелевић, док ће пратиоци програма бити у могућности да постављају питања учесницима.

 

Филозофски театар је пројекат који је започет са циљем да поново успостави блиску везу између филозофије и позоришта. Настао је у Хрватском народном казалишту у Загребу 2014. године, а програма је од сезоне 2019/20. на редовном репертоару Битеф театра. Актуелизује најзначајнија питања данашњице и проблем друштава у којима живимо.

 

Како напомиње покретач пројекта Срећко Хорват „веза између филозофије и казалишта увијек је била јача него веза између филозофије и било којега другог медија.” Позориште је такође увек било место за активно промишљање друштва и друштвених процеса, а Филозофски театар отвара место за јавну дискусију, што је у овом тренутку више него неопходно.

У том смислу Хорват напомиње: „У доба глобалне пандемије, када смо заточени у својим кућама и морамо пазити на дистанцу, треба нам социјална повезаност и критичко мишљење више него икад. Филозофски театар засад настављамо другим средствима, док се поново - надам се ускоро - не видимо опет у позоришту! Повратка на 'добра стара времена' ионако нема, јер ни та стара времена нису била добра. На нама је тежак али нужан задатак да смислимо свет из почетка“.

 

(ENGLISH)

 

In the digital edition of Philosophical Theatre, on Thursday, 30th April at 8pm, on Bitef Theatre YouTube channel, the fourth in the series of discussions will be held between Maja Pelević and Stefan Kaegi.

 

Maja Pelević and Stefan Kaegi are going to talk about what is happening with culture at the moment, and how we could imagine new (post)epidemic theatre forms in the time of social distancing. They will also touch upon the subject of movement of people in the future, the topic of migrations and whether they will persist, or if the possibility of closing borders will become the new normality. Moreover, when it comes to the privileged middle class, how will travelling and tourism look like under the ever-present threat of contagion? Will the decreased human movement lead to a cleaner world and to the expansion of other life forms? Finally, they will try to imagine a world without or after people, and whether it is the right time to accept the possibility of giving the world over to the nature and (or) to artificial intelligence and robots.

 

STEFAN KAEGI produces documentary theatre plays, radio shows and works in the urban environment in a diverse variety of collaborative partnerships. Using research, public auditions and conceptual processes, he gives voice to ‘experts’ who are not trained actors but have something to tell. This is how he directed Mnemopark, a model railway world in the Basel Theatre - a live film (set in 1:87 scale) that has been shown in over thirty cities between Tokyo and Montreal. Kaegi has toured across Europe and Asia for over three years with two Bulgarian lorry drivers and a lorry converted into a mobile audience room (Cargo Sofia). In 2008, he developed Radio Muezzin in Cairo - a project about the call to prayer in our age of technical reproduction, and in 2011, Bodenprobe Kasachstan about migration and oil in central Asia. At the moment, he is touring with Remote X, a modular site-specific audio-tour for hordes of 50 listeners. In 2010, Kaegi was awarded the European Prize for Cultural Diversity. In 2011, Kaegi curated the “Idiom”- section of the Malta Festival Póznan. Kaegi co-produces works with Helgard Haug and Daniel Wetzel, under the label “Rimini Protokoll”. Rimini Protokoll’s purpose is to pry apart the sense of reality and present all its facets from unusual perspectives. Rimini Protokoll was awarded the Faust Theatre Prize in 2007, the European Prize for New Theatre Forms in 2008 and in 2011 the silver lion of the Biennale for Performing Arts in Venice. The multi-player video-installation Situation Rooms about the weapons-industry got the Excellence award at the 17th Japan Media Festival. In 2015, Stefan Kaegi has received the Swiss Grand Award for Theatre / Hans Reinhart Ring.

At 52nd Bitef 2018, performance Nachlass, pièces sans personnes, based on the concept by Stefan Kaegi, and produced by Théâtre Vidy-Lausanne, won Grand Prix “Mira Trailović” and Politika Award.

 

MAJA PELEVIĆ, born in 1981. Graduated from the Faculty of Drama Arts in Belgrade, department of Dramaturgy and received a PhD degree in Theory of Arts and Media at the University of Arts in Belgrade. Her plays have been translated into English, French, German, Norwegian, Slovakian, Ukrainian, Russian, Hungarian, Slovenian, Bulgarian and Polish and have been produced all around Serbia and Europe and published in many foreign anthologies. Since 2012, she has been directing and producing her own projects. She won many major awards including: Borislav Mihajlovic Mihiz Award for the achievement in playwriting in 2006, and The Sterija Award for best contemporary play at the Sterijino Pozorje festival for the play Orange Peel in 2010. Together with Srećko Horvat, she has launched Philosophical theatre in Belgrade.

 

 

DIGITAL EDITION OF PHILOSOPHICAL THEATRE

Let’s Think the World Over

 

During the state of emergency caused by the outbreak of COVID-19, Bitef Theatre has launched a digital edition of the Philosophical Theatre. Every Thursday in April, at 8pm, Bitef Theatre YouTube channel will broadcast live discussions with eminent Bitef Theatre artists.

After the successful discussions with the theatre director Oliver Frljić (Zagreb), and the theatre director and former Bitef curator Anja Suša (Stockholm), next are the meetings with the famous names of the contemporary theatre, whose performances we had an opportunity to see at the last-year’s Bitef - Milo Rau (Brussels) and Stefan Kaegi (Berlin). The discussions will be, like in the “good old times”, moderated by Srećko Horvat and Maja Pelević, while the viewers will have an opportunity to ask them questions.

 

Philosophical Theatre is a project initiated with an idea to re-establish a close relationship between philosophy and theatre. Launched at the Croatian National Theatre in Zagreb in 2014, the program has been a part of the Bitef Theatre repertory since the season 2019/20. It tackles the most relevant questions of the present moment and the problem of the societies we live in.

As the initiator Srećko Horvat states, “the link between philosophy and theatre has always been much stronger than the link between philosophy and any other medium or art”. Theatre has always been a place for active deliberation of society and social processes, and Philosophical Theatre creates a space for public discussion, which is nowadays more than necessary.

In that respect, Horvat remarks: “In times of a global pandemic, when all of us are trapped at our homes and made vigilant about keeping distance, we need social interconnectedness and critical thinking more than ever. For the time being, Philosophical Theatre persists through different channels, until we - hopefully soon - get back to theatre! The return to the ‘good all days’ will never happen anyway, because the old days were never good in the first place. We are facing a difficult but necessary task of radically rethinking and reinventing the world over.”